top of page

Disclaimer

1. Toepassing

 

1.1. Door op deze website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen

en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en

bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

 

2. Eigenaar van de website

 

2.1. Huidige website wordt uitgebaat door vzw Zorgmassage, met maatschappelijke zetel gevestigd te: Damaststraat 106, 9030 Gent (Mariakerke).

3. Toegang

3.1. Huidige site kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). De eigenaar waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige site niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

 

3.2. Huidige site wordt enkel ter informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze website is strikt verboden.

 

3.3. Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige site te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

 

3.4. U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige site op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de source-codes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige website zijn en blijven de exclusieve eigendom van de bovenvermelde eigenaar en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

 

4.2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, ander welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1. Algemeen. De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Bovenvermelde eigenaar kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatsten mogelijks geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze site, m.i.v. al haar onderdelen en dit zelfs indien de eigenaar gewaarschuwd werd voor het bestaan van bepaalde problemen en/of de mogelijke schade van de

gebruiker.

 

5.2. Toegankelijkheid. Bovenvermelde eigenaar van de site zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze site op iedere ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De eigenaar heeft echter op ieder ogenblik het recht deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. De eigenaar van de site kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige site.

 

5.3. Gegevens. De eigenaar van deze site zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze site volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en de eigenaar kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. De eigenaar kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige site. De eigenaar van de site kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige site.

 

5.4. Links. Huidige site kan o.m. links naar andere sites bevatten. Voor zover deze sites niet onder controle van de bovenvermelde eigenaar staan, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door deze. De eigenaar van de site gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. De eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

 

5.5. Virus. Alhoewel de eigenaar van de site zijn beste middelen inzet om huidige website bug-, virus-, trojan horse- en spyware-vrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. De eigenaar van de site kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. De eigenaar raadt u ten zeerste aan om

steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige site wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

 

5.6. Dataverkeer. Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. De eigenaar van de site zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. De eigenaar raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

 

6. Cookies

 

6.1. Huidige website maakt mogelijk gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine stukjes informatie die door deze site naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om u een gepersonaliseerde versie van huidige website aan te bieden.

 

6.2. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze site niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.

 

7. Persoonlijke levenssfeer (Privacy Policy). Klik hier voor informatie.

 

8. Diversen

8.1. Advertenties. De advertenties die op deze website zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derde partijen. De eigenaar kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de geboden goederen en/of diensten.

 

8.2. Hyperlinks. Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van de eigenaar bekomen te hebben. Sowieso dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van huidige website te verwijzen.

 

8.3. Spam. De eigenaar verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van de eigenaar ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege de eigenaar van de site ontvangen heeft, kan u dat hier melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.

 

8.4. Wedstrijden. Voor alle wedstrijden is, naast deze disclaimer, het algemeen wedstrijdreglement van toepassing, dat u hier kan vinden, behoudens indien een specifiek wedstrijdreglement voorzien is, dat steeds voorrang krijgt op het algemeen wedstrijdreglement.

 

8.5. Berichten. Op deze site kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, zoekertjes, reacties, mededelingen, discussies in fora, chats, enz.) van derden opgenomen worden. De eigenaar behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. De eigenaar van de site kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan de eigenaar op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze site, verbindt er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto’s,...) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,...), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk de eigenaar van de site tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze site geplaatst heeft.

 

9. Slotbepalingen

 

9.1. Ongeldigheid. Deze disclaimer is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte

van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal de eigenaar deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

 

9.2. Bevoegde rechter. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige site valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Dendermonde.

 

9.3. Toepasselijk recht. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 

9.4. Disclaimer Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt.

 

9.5. Vragen. Voor alle vragen inzake huidige disclaimer kan u steeds een mail sturen naar info@zorgmassage.net of schrijven naar:

Vzw Zorgmassage - Damaststraat 106, 9030 Gent (Mariakerke).

 

9.6. Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

 

9.7. De site eigenaar verkoopt uw gegevens niet !

De eigenaar zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De site gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze site niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.

 

U kunt uw gegevens ten alle tijden raadplegen, verbeteren of laten schrappen d.m.v. een e-mail bericht aan eigenaar van de site. Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen. Stuur ons een mail: info@zorgmassage.net

bottom of page